Phân quyền Folder trên Windows Server 2012 R2Phan quyen file – May chu DC : 192.168.1.1 quan ly User, tao 2 OU HC,KT va user cho 2 OU nay. – May chua du lieu SVR : 192.168.1.2 Tao folder DATA – May …

Nguồn:https://sociercise.com/