Những người nhóm máu O sẽ khó mắc Covid-19?Những người nhóm máu O sẽ khó mắc Covid-19?

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất tại Trung Quốc, thì những người có nhóm máu O sẽ khó bị nhiễm bệnh hơn.

#covid19
#vohtinnhanh
#nhómmáukhómắccovid19

Nguồn:https://sociercise.com/