Làm đèn nhấp nháy trên bàn phímtên lần lượt
+shellNew

+NullFile

+ItemName

mã ItemName :
@%SystemRoot%System32wshext.dll,-4802
mã nhấp nháy:
Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop

Nguồn:https://sociercise.com/