Gõ các ký tự Umlaut và Eszett trong tiếng ĐứcType Eszett and Umlaut characters with english laytout keyboard
Gõ các ký tự umlaut và essen trong tiếng Đức

Link QuickTextPaste:
ä ö ü Ä Ö Ü ß

Một số cách phổ biến khác:

Nguồn:https://sociercise.com/