Điều trị bệnh Gumboro ghép cầu trùng cho gà | VTC16VTC16 | Gà 40 ngày tuổi đi ngoài phân màu trắng lẫn màu xanh. Mổ ra thấy đùi và ruột lốm đốm đỏ, manh tràng không sưng, có máu. Xin hỏi nguyên nhân và…

Nguồn:https://sociercise.com/