[DBMK] {Review} TinaC Custom Mechanical Keyboard – KBDfans



Review về kit Custom Keyboard TinaC của KBDfans sản xuất. Đại diện KBDfans ở VN: Dylan Bình 1 kit gồm: Case + Plate + PCB + Stab Mọi chi tiết Order, …

Nguồn:https://sociercise.com/