CHUYÊN BÁN CHIM CÔNG-TRĨ ĐỎ-TRĨ XANH-VỊT TRỜI-GÀ RỪNG-GÀ CHÍN CỰA-GÀ QUÝ PHI-GÀ LÔIVườn chim việt chuyên cung cấp con giống và thương phẩm các loại như chim trĩ đỏ,chim trĩ xanh,vịt trời,chim công,gà lôi trắng,gà lôi hồng tía,vịt uyên…

Nguồn:https://sociercise.com/