Nhà tái định cư là nhà do cơ quan Nhà nước cấp cho cá