Sau các buổi tham quan phấn khởi thì chúng ta muốn tới những chỗ