Callum Wilson tên đầy đủ là Callum Eddie Graham Wilson, anh sinh ngày 27