Điều này sẽ không vi phạm “tính nghiêm ngặt” của W3C và trang web