Như vậy sau 100 ngày bị đình chỉ vì dịch bệnh Covid-19 thì Premier