Ngày nay, việc sử dụng tiếng nước ngoài như ngôn ngữ thứ hai không