Như mọi người đã biết, để làm được một món ăn nào đó chúng