Một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá cầu thủ xuất sắc